Tartalmazásvizsgálat

Stringek esetén is, listák esetén is használható az in operátor:

>>> str= 'alsórásztok és felsőrásztok'
>>> 'rásztok' in str
True
>>> 'ráztok' in str
False
>>> lst= ['ág', 'áj', 'bő', 'kő', 'őr', 'sé']
>>> 'ág' in lst
True
>>> 'nyugotifelsőszombatfalva' in lst
False

Hosszúságvizsgálat

Stringek esetén is, listák esetén is használható a len() függvény:

>>> len(str)
27
>>> len(lst)
6

Érték szerinti iteráció

A stringek is, a listák is iterálhatók:

>>> for str in lst:
...     print(str)
... 
ág
áj
bő
kő
őr
sé
>>> for char in str:
...     print(char)
... 
s
é

Vegyük észre, hogy a legutóbbi példában str már nem a 27 hosszúságú string volt.

A print parancs alapértelmezés szerint sorvégjellel zárja a kiírást, de ez az end paraméterrel megváltoztatható:

>>> str= 'keletifelsőszombatfalva'
>>> for char in str:
...     print(char, end=' ')
... 
k e l e t i f e l s ő s z o m b a t f a l v a >>>

A paraméternek nem kell konstansnak lennie:

>>> str= 'nagyosztró és kisosztró'
>>> for char in str:
...     print(char, end=char)
... 
nnaaggyyoosszzttrróó  ééss  kkiissoosszzttrróó>>>